Waarom bestaan we?

Uit Eerstelijnszones
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Poster bestaansreden
Poster bestaansreden

De tweede vraag werd voorbereid voor het eerstvolgende forum. Er werd een antwoord gezocht op: waarom bestaan we als ELZ? Wat is het betekenisvolle werk dat we willen organiseren en realiseren? Waar zit onze meerwaarde? Waar zit onze bestaansreden? 

Men heeft twee onderscheiden opdrachten gedefinieerd, zijnde: men wil enerzijds “preventie, zorgen en ondersteunen” en anderzijds “een community creëren".

Wat zijn onze opdrachten?

Naast de tweeledige opdracht werd nagedacht over de processtappen waaruit elk van deze kernopdrachten bestaat. Voor “zorgen en ondersteunen” is dat detecteren, analyseren, actie, evalueren en bijsturen.

De kernopdracht “een community creëren” wil men realiseren door een grote inbreng en betrokkenheid mogelijk te maken van de leden van ELZ door hen te informeren, te verbinden, hun belangen behartigen, hen te vormen en aan te zetten tot actie.


Wat zijn de processtappen van de kernopdrachten?

De daaropvolgende vragen zijn: welke belangengroepen worden best onderscheiden? Welke zijn hun vragen en noden? En, hoe gaat we als ELZ die noden invullen?

Er werden vier belangengroepen onderscheiden: personen in ELZ, medewerkers in zorg en welzijn, beleid en WWOL-partners.

De vragen die voorgelegd werden aan het forum zijn:

  • Zijn dit de twee kernopdrachten? Zijn ze juist, volledig en begrijpbaar omschreven? Zo niet, graag suggesties.
  • Zijn dit de belangengroepen? Zijn ze juist, volledig en duidelijk omschreven? Zo niet, graag suggesties.
  • Wanneer hebben we– met de belangengroepen voor ogen- goed gewerkt als zone? Is de finaliteit per doelgroep goed en duidelijk omschreven? Graag suggesties.

De verwerking van de input vanuit het forum heeft geleid tot een aantal bijsturingen.

Eén van de kernopdracht werd verruimd naar ‘preventie, zorgen en ondersteunen’, om duidelijk en zichtbaar te maken dat een belangrijke rol is weggelegd voor ELZ-partners om preventief te werken. Te voorkomen dus dat mensen zorg en ondersteuning nodig hebben.

Sommige kernopdrachten werden kernachtiger geformuleerd: personen deel uitmakend van de ELZ moeten in staat zijn zoveel als mogelijk het zorg- en ondersteuningsproces vorm te geven. De verbondenheid tussen medewerkers en organisaties in de zorg, welzijn en bij WWOL-partners werd visueel beklemtoond. Er werd tenslotte een onderscheid gemaakt tussen beleidsvoerders op lokaal niveau (steden, gemeenten, buurt en wijk) die erg nabij zijn en beleidsvoerders die zich bovenlokaal of regionaal organiseren (Federaal, Vlaams beleid, Regionale zorgzones).

Op het daaropvolgende in december werden de doelstellingen van een ELZ, haar belangengroepen (voor wie)? en belangrijkste processtappen afgeklopt.

  • ZOL
  • Dender

Het resultaat is dat men twee kernopdrachten heeft gedefinieerd en verfijnd. Tegelijkertijd onderscheidt men vier belangengroepen voor wie de ELZ werkt. Met name:

  • elke persoon in de ELZ;
  • partners in zorg en welzijn;
  • partners van wonen, werken, onderwijs en leven (WWOL);
  • partners in het beleid.

Elk van deze groepen streeft een specifieke finaliteit na, die je vindt onderaan de figuur. Voor de persoon in de ELZ betekent het onder meer dat men in de zone nastreeft dat elke persoon zelf en/of met hulp zijn zorg – en ondersteuningsproces kan vormgeven, zijn doelstellingen kan bepalen en dit in wederzijds respect en met aandacht voor de persoon en zijn context.

Over the course of the initial period, they began to flrm group identities. bkdgfbebfegcfaff