Veranderteam

Uit Eerstelijnszones
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Poster veranderteam
Poster veranderteam

Het veranderteam is een kleine groep van mensen (8-12) die de beweging in gang zetten. De leden zijn dragers en/of veruitwendiging van de vernieuwde visie. Ze hebben vaak veldervaring o.a. inzake samenwerking, netwerking e.d. En beschikken over twee belangrijke troeven: ze kunnen loskomen van het belang van de eigen organisatie en zijn in staat om zich in andermans schoenen te plaatsen. Ze zijn in staat om te werken vanuit het gedeelde maatschappelijke belang. Ze hebben verder ook ‘goesting’ om de verandering te schragen. Ze zijn met andere woorden overtuigd van de noodzaak en dragen daar met enthousiasme en veel overtuiging hun steentje toe bij.

Basisprincipes veranderteam
Basisprincipes veranderteam

Samenstelling

Veranderteam ELZ Dender
Veranderteam ELZ Dender
Veranderteam ELZ ZOL
Veranderteam ELZ ZOL

Bij de samenstelling van het veranderteam heeft zowel Dender als ZOL een open oproep gedaan, iedereen kon zich kandidaat stellen.

De twee veranderteams samengesteld uit diverse actoren, denk hierbij aan:

 • actoren uit zorg en welzijn;
 • een vertegenwoordiging van lokale besturen en OCMW’s;
 • een vertegenwoordiging uit organisaties en uit sector van zelfstandige professionals;
 • een vertegenwoordiging van de mantelzorgers.

Gevraagd aan het veranderteam van Dender ‘wat zijn aandachtspunten en welke taken nemen jullie op’ kwam men tot volgend overzicht:

 • Heeft het veranderteam aandacht voor eigen accenten, noden, dynamieken in de regio?
 • Heeft het team aandacht en neemt initiatieven om alle organisaties/beroepsgroepen te bereiken?
 • Formuleert het team voorstellen, werkt het visienota’s uit, maakt het werkschema’s die de fora helpen om een beslissing te nemen?
 • Probeert het team inzicht te verwerven in bovenlokale dynamieken en mogelijke impact daarvan op de werking van ELZ?
 • Zorgt het team voor terugkoppeling naar de “eigen” collega’s?
 • Zorgt het team voor brede communicatie, website e.d.?
 • Heeft het team aandacht voor gebruik van eenduidige taal (zie lexicon)?
 • Vervolledigt het team de sociale kaart?

Er zijn minstens twee belangrijke randvoorwaarden voor het functioneren van een veranderteam zijn. Ten eerste moeten mensen tijd kunnen vrijmaken. Tijd om voorstellen voor te bereiden, ontwikkelingen op te volgen, draagvlak te zoeken … Uiteraard verschilt de tijdsinvestering al naargelang de gekozen werkwijze: globale bespreking op niveau van veranderteam dan wel een combinatie met werkgroepen, waarin deelaspecten worden uitgewerkt. Ook het aanstellen van een coördinator dan wel eigenaarschap verdelen binnen het veranderteam heeft een impact op de tijdsbesteding. Maar welke methode men ook kiest, het blijft een flinke investering inzake tijd. Ten tweede, is het belangrijk dat men een mandaat heeft. Zowel vanuit de eigen organisatie alsook vanuit het veranderforum (zie verder).

Enkele tips die Dender graag meegeeft:

 • Verwachting?
  • Leden van het Veranderteam participeren niet als vertegenwoordiger van hun beroepsgroep
  • In de context van het project en externe communicatie zijn ze allen lid van “ELZ-Veranderteam”
  • Coördinatoren SEL-LMN (indien aanwezig in de regio) zijn noodzakelijke leden.
 • Praktijk organisatorisch
  • Initiële oproep voor leden Veranderteam gebeurt best door het “trekkende” team/ de “penhoudende organisatie” die dossier indiende.
  • Indien “teveel” kandidaten: nadenken over (eventuele) selectiecriteria, op basis van verwachtingen-benodigde tijdsinvestering
  • Nood aan duidelijke trekker(s) die tijd besteden aan: voorbereiden agenda, planning op lange termijn, aanspreekpunt voor externen, voorzitten van overleg, voorbereiden van presentaties, …
 • Doe beroep op de transitiecoaches! Zij kunnen insteek geven en vorming van veranderteam faciliteren

Samengevat

Grootte?

8-12-tal personen, die het volledige werkveld kunnen vertegenwoordigen of via hun netwerk een koppeling kunnen maken met hun deel van de ELZ

Profiel?

Mensen die willen meedenken op organisatieniveau, met onbevangen geest (dus breder kijken dan enkel vanuit de eigen expertise, focus, ...)

‘Ik zit er als vertegenwoordiger van een groep, die mijn eigen expertiseveld overstijgt en breed voor de ELZ’

Samen met een team van collega’s het forum van collega’s willen faciliteren

Deze basiscriteria zijn verder uitgewerkt om het profiel te bepalen van leden van de zorgraad.

Samenkomen? Tijdsbesteding?

Min. 1,5 à 3 dagen per maand

Bevoegdheden van een veranderteam

Taken veranderteam
Taken veranderteam
 • Samenstellen en organiseren van het veranderforum
 • Stimuleren quick wins in de hele ELZ
 • Niet zelf uitvinden
 • Wel stimuleren (het traject is van iedereen)
 • Uitwerken structurele voorstellen rond de 8 bouwstenen
 • Opstarten van werkgroepen om thematische diepgang te creëren die relevant is
 • Communicatie over het traject
 • Het werkingsprincipe van adviesplicht en principiële bezwaren introduceren en bewaken

De werkingsprincipes van het veranderteam

Werkingsprincipe veranderteam
Werkingsprincipe veranderteam
 • Iedereen heeft het recht om initiatief te nemen
 • Iedereen heeft de verplichting om advies in te winnen bij de belanghebbenden bij het initiatief
 • Dit betekent dat ook het veranderteam moet worden geadviseerd bij zaken die impact hebben op de structuur van de ELZ
 • Belanghebbende = iemand die rechtstreeks of onrechtstreeks impact zou ondervinden van het initiatief rond dat thema
 • Gezond verstand gebruiken!
 • Een advies is een advies (niet-bindend). Tenzij…
 • Iedereen heeft het recht om een principieel bezwaar in te dienen
 • Principieel = indruisend tegen de visie en waarden van de ELZ
 • Mits een constructief beargumenteerd tegenvoorstel
 • Wie beslist is verantwoordelijk

Video