Lexicon

Uit Eerstelijnszones
Versie door Eliasvandeun (overleg | bijdragen) op 18 apr 2019 om 09:50
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Term Beschrijving
Aanbieder Een persoon die zorg of ondersteuning in de eerste lijn

verleent aan een persoon met een zorg- en/of ondersteuningsvraag.

Aanvullende thuiszorg De zorg die bestaat uit het aanbieden van poetshulp, oppashulp, of karweihulp;
BELRAI Registratie van zorgzwaarte en patiëntgegevens
Rechterlijke bescherming (vroegere bewindvoering) Beschermingsmaatregelen kunnen aangevraagd worden, bij het vredegerecht, indien volwassenen omwille van hun gezondheidstoestand niet in staat zijn om zonder bijstand of andere beschermingsmaatregel hun eigen belangen (over goederen of persoon) behoorlijk waar te nemen.
Buurthulp Het organiseren en ondersteunen van activiteiten en initiatieven die het sociale netwerk, de communicatie en het veiligheidsgevoel versterken op buurtniveau;
Buurtzorg Een model dat de zorg- en ondersteuning voor PZON efficiënter wil organiseren door in te zetten op een actieve samenwerking op lokaal vlak. Het uitgangspunt is om een netwerk op lokaal niveau uit te bouwen en te versterken.
Case management functie Een doelgerichte zorginterventie waarbij een zorgaanbieder, die geen deel

uitmaakt van het zorgteam rond de betreffende persoon met een zorgnood en

die specifiek is opgeleid om de case management functie op te nemen,

ingeschakeld wordt omdat de inhoudelijke en organisatorische complexiteit

van het zorgproces de reguliere zorg- en ondersteuning overstijgt en het

vermogen van de persoon met de zorgnood om de eigen regie over het zorgen

ondersteuningsproces te voeren sterk verminderd is. Case management is

een interventie met een systematisch, cyclisch en eindig karakter.

Centrum voor kortverblijf (CVK) Een centrum voor kortverblijf is een voorziening waar aan gebruikers van 65 jaar of ouder ofwel gedurende een beperkte periode dag en nacht ofwel alleen ’s nachts huisvesting en ouderenzorg wordt aangeboden.
Centrumraad Adviesraad opgericht door een lokaal dienstencentrum met als opdracht advies uit te brengen over de algemene werking van het lokaal dienstencentrum.
Crisisopvang Crisisopvang biedt onmiddellijke oriëntatie en zo nodig opvang aan mensen in een acute noodsituatie.
Dagverzorgingscentrum Een dagverzorgingscentrum biedt overdag opvang en verzorging aan ouderen. Het centrum neemt tijdelijk de opvang en zorg over van de mantelzorgers of thuisdiensten.
CADO Collectieve autonome dagopvang is dagopvang die kan georganiseerd worden door een erkende thuiszorgdienst.
Dienst voor gezinszorg Het zorgaanbod dat bestaat uit persoonsverzorging, huishoudelijke hulp en schoonmaakhulp, alsook de daarmee verband houdende algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding;
Doelzoeker Een gebruiksvriendelijk en toegankelijk hulpmiddel om de PZON te helpen om levensdoelen te formuleren
Eerstelijnszone Een afgebakend gebied waarbij samenwerkingsinitiatieven worden genomen tussen verschillende partners (welzijn, gezondheid, lokale besturen), gericht op het bevorderen van welzijn & zorg van iedereen die zich binnen dit gebied bevindt. ELZ ZOLim omvat de gemeenten/steden: Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren, Herstappe, Voeren.
Eerstelijnszorg Laagdrempelige zorg, die onmiddellijk toegankelijk is en zo dicht mogelijk of thuis bij de PZON wordt verleend.
Eigen regie/zelfregie Zelfmanagement De persoon met een zorg en ondersteuningsnood bepaalt zelf hoe het proces van het oplossen van zijn vraag verloopt.
Empowerment Inzetten op het versterken van de eigen kracht en het eigen vermogen van iedereen die betrokken in het zorgproces (aanbieder & gebruiker)
Evidence Based practice Evidence-based practice (EBP) is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo`n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid.
Geïntegreerde zorg Een zorg  waarin het aanbieden, het beheren en het organiseren ervan samen worden gebracht tot een naadloos geheel, gaande van nulde tot derde lijn.
Gezondheid Gevoel van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden bij de mens
Gezondheidsvaardigheid De mate waarin mensen beschikken over de kennis en de vaardigheden om

fundamentele diensten en informatie op het gebied van zorg en welzijn te

verkrijgen, te verwerken en te begrijpen, zodat ze beslissingen kunnen nemen die hun levenskwaliteit ten goede komen.

Herstel Een zeer persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen, waarden, gevoelens, doelen en/of rollen veranderen. Het leidt tot genezing en/of een leven met actieve aanvaarding van de aandoening.
Informed Consent Toestemmingsformulier of vrijwillig verkregen toestemming van de PZON of de verantwoordelijke.
Informele zorg De zorg die verleend wordt door personen met een sociale of familiale band

met de persoon met een zorg- en/of ondersteuningnood of door een burger die de zorgbehoevende niet altijd kent. Dit gebeurt op vrijwillige basis en de zorg wordt niet beroepshalve verleend.

Integrale zorg- en

ondersteuning

Een zorg- & ondersteuningsbenadering die vertrekt vanuit de persoon als geheel, met al zijn mogelijkheden, capaciteiten en vaardigheden over alle levensdomeinen heen.
Interdisciplinair Het integreren van inzichten uit meerdere vakgebieden en daardoor ontwikkelt zich nieuwe kennis. 
Journaal/agenda Het journaal bevat gedeelde informatie voor iedereen die betrokken is bij de zorg/ondersteuning van een persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood.
KATZ-schaal De KATZ-schaal meet de graad van zorgbehoevendheid. Dit is een evaluatie-instrument ter staving van de aanvraag om tegemoetkoming te krijgen in een woonzorgcentrum of thuisverpleging.
Karweihulp Klus- en groendienst, karweien in en rond de woning.
Kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning Verantwoorde zorg en ondersteuning die rekening houdt met de wensen, mogelijkheden, persoonlijke doelen, waarden en normen van de PZON.
Levensdoel Datgene wat een persoon in zijn leven wil bereiken en dus een betekenis geeft

aan het leven.

Lokaal dienstencentrum Een open huis waar iedereen terecht kan voor informatie, ontspanning, vorming, recreatie en ontmoeting.
Lotgenotencontacten Contact tussen personen die hetzelfde ervaren of hebben ervaren
Maatschappelijk werk/sociaal werker Maatschappelijk werk is het ondersteunen van personen bij het oplossen van en/of omgaan met verstoringen in het functioneren in hun sociale omgeving.
Macroniveau Macro betekent het grotere, hogere niveau.

Dit zijn de organisatiestructuren, waar wetten en regels bepaald worden.

Mantelzorg Alle zorg en ondersteuning die geboden wordt door mantelzorgers
Mantelzorger Ieder persoon die vanuit een sociale en/of familiale band, niet beroepsmatig en op regelmatige basis, hulp en ondersteuning biedt in het dagelijkse leven van een PZON.
Mesoniveau (eerstelijnszone) Meso betekent midden.

In team/ of op afdelingsniveau worden concrete voorwaarden of omstandigheden gecreëerd zodat de zorg- en hulpverlening goed kan geboden worden.

Microniveau Micro betekent klein.

Dit is de zorg- en hulpverlening op het niveau van het individu, de PZON.

Multidisciplinair Het samenwerken van professionele zorgaanbieders van verschillende disciplines rond een persoon met een zorg- en ondersteuningsnood. Elke professional heeft zijn eigen expertise en inbreng.
Nachtoppas Nachtoppasser biedt zorgzame ondersteuning tijdens de nacht.
Nachtzorg Een professionele dienstverlening ’s nachts die geboden wordt op maat van de PZON.
Nulde lijn Dit is de informele zorg.
Oppashulp Zorgzame ondersteuning bij de PZON bij afwezigheid van de mantelzorg. Dit gebeurt binnen professionele context
Oppasvrijwilliger Zorgzame ondersteuning bij de PZON bij afwezigheid van de mantelzorg. Dit gebeurt binnen professionele context
Overlegcoördinator De overlegcoördinator organiseert en coördineert het zorgoverleg.
PZON: Persoon met een

zorg- en/of ondersteuningsnood

iedere persoon die een beroep doet op zorg- en hulpverlening
www.socialekaart.be De databank van de Vlaamse Overheid waarin alle gegevens over het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen beschikbaar zijn.
Paramedische beroepen zie referentie website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/paramedische-beroepen
Preventie Brede bevolking informeren, sensibiliseren en

vaardig maken in het aanhouden en aanleren van een gezonde levensstijl.

Regionaal dienstencentrum,

afgekort RDC

In een RDC kan je terecht voor informatie en hulp als je geconfronteerd wordt met ziekte, handicap of hulpbehoevendheid.

Een RDC biedt advies bij woningaanpassingen, hulpmiddelen en geeft ergotherapeutische begeleiding.

Naast info en advies kan je er ook terecht voor ontmoeting en vorming.

Voor complexe thuiszorgsituaties waar zorgafstemming noodzakelijk is kan vanuit het RDC een zorgoverleg met alle betrokkenen georganiseerd worden.

Schakelmoment/scharniermoment De thuiszorgsituatie wijzigt door een gebeurtenis, waardoor het zorgaanbod moet bijgestuurd worden.
Schoonmaakhulp Het aanbieden van activiteiten die tot doel hebben de woning van de gebruiker te reinigen en er de hygiëne te bevorderen.
Sociale netwerkvorming Het uitbouwen van sociale contacten en bevorderen van deelname aan het sociale leven
Thuiszorg en/of ondersteuning De hulp en ondersteuning geboden door professionelen, vrijwilligers en/of mantelzorgers, zodat de PZON zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.
Thuiszorgvoorziening Professionele dienst die thuiszorg en/of ondersteuning voorziet
Toegankelijkheid Toegankelijke zorg betekent dat de PZON op tijd en zonder drempel de juiste zorg - en ondersteuning kan verkrijgen.
Transmuraal Over de grenzen van de verschillende sectoren heen (thuiszorg, woonzorgcentra, ziekenhuis…)
Tweede lijn Zorgverleners die werkzaam zijn in algemene ziekenhuizen of zorgcentra. De zorg is meestal enkel toegankelijk na doorverwijzing van een andere zorgverlener.
Vermaatschappelijking van de zorg Organiseren van zorg voor de PZON, waardoor deze persoon langer in de thuissituatie kan wonen of sneller het ziekenhuis kan verlaten.

Hierbij ligt de nadruk op de behoefte van de PZON, zodat hij/zij een zijn rol kan opnemen in de samenleving en hierbij voldoende ondersteund wordt door deze samenleving.

Vermaatschappelijking betekent recht op een leven in de samenleving en recht op deelnemen aan die maatschappij, ongeacht of men een zorgbehoefte heeft of niet.

Vrijwilliger Iemand die onbezoldigd hulp en/of ondersteuning biedt aan anderen, al dan niet binnen een organisatie
Woonzorgcentrum Een instelling waar ouderen tijdelijk of definitief wonen omdat ze verzorging of verpleging nodig hebben, die in hun thuissituatie niet of onvoldoende kan geboden worden.
Zelfmanagement De PZON bepaalt zelf hoe zijn/haar zorg en/of ondersteuning eruit zal zien.
Zelfredzaamheid Iemand in staat stellen om voor zichzelf op te komen en voor zichzelf te zorgen op alle vlakken.
Zelfversterking Dit is het verhogen van zelfredzaamheid
Zorg- en ondersteuningsdoel Een doel dat gesteld wordt rond de zorg  en ondersteuning van de PZON, waarbij rekening gehouden wordt met de persoon en zijn omgeving
Zorg- en

ondersteuningsplan

Samen met de PZON worden zorg- en ondersteuningsdoelen geformuleerd. (rekening houdend met de levensdoelen van de PZON)

In een plan worden hieraan afspraken, acties neergeschreven.

Belangrijk is dat deze acties regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd worden door alle betrokkenen.

Zorg- en/of ondersteuningsgarantie Het garanderen van het zorg- en/of ondersteuningsaanbod.
Zorgbehoefte/zorgnood De nood van een persoon aan ondersteuning en zorg
Zorgbemiddelaar Een vertrouwenspersoon van de PZON, die de noden en belangen van deze persoon goed kan verdedigen.
Zorgcontinuïteit De mate waarin zorg en ondersteuning doorlopend en niet onderbroken aangeboden worden.
Zorgcoördinatie Dit betreft het afstemmen en de continue opvolging en evaluatie van alle

medische, paramedische en welzijnszorgen die vastgelegd zijn op basis van de

zorg- en/of ondersteuningsnoden van de persoon. Als de persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood zelf deze

coördinatie opneemt, spreken we van zelfmanagement. Dit zelfmanagement

vormt altijd het uitgangspunt en kan eventueel ondersteund worden door

informele zorg. In gevallen waarin de persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood of zijn

informele zorg de coördinatie niet kan of wil opnemen, de zorg- en/of ondersteuningsnood complex

is en er binnen het zorg- en/of ondersteuningsteam aanbieders van verschillende disciplines

aanwezig zijn, neemt een aanbieder van het zorg- en/of ondersteuningsteam deze

zorgcoördinatie op. Deze persoon (de persoon met een zorgnood, informele

zorg of zorgaanbieder) wordt aangeduid als 'zorgcoördinator' van het

zorgteam.

Zorgplan Een plan van aanpak waarin schriftelijk afspraken worden vastgelegd door de betrokken zorg - en hulpverleners. Dit plan wordt bijgestuurd afhankelijk van behoeften van de PZON.
Zorginnovatie Vernieuwing in de zorg om tegemoet de komen aan de toekomstige zorg - en ondersteuningsnoden en doelen van de gehele bevolking.
Zorgteam Iedereen (inclusief PZON, informele netwerk en alle zorg - en hulpverleners) die actief betrokken is bij de zorg en/of ondersteuning van de PZON
Zorgtraject Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen 3 partijen, namelijk de PZON, de huisarts en de specialist. Het zorgtraject begint na ondertekening van een zorgtrajectcontract door de 3 partijen en loopt gedurende 4 jaar.
Zorgverlener Iemand die (para)medische zorg verleent
Ziekenfonds Of aangeduid met de term 'mutualiteit'. In België is men verplicht om aan te sluiten bij een ziekenfonds. Hierdoor ben je verzekerd tegen kosten wegens ziekte.
Zorgvraag Zie zorgbehoefte/zorgnood