Addendum: modellen buurtgerichte zorg

Uit Eerstelijnszones
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Buurtzorg - Verkenning van een aantal beproefde modellen (22.11.2017)[1]

Oude Grieken (Nl) Kleine helpen LDC’s Gent Zorgnetwerken  Laarne, Wichelen, Avelgem Buren voor Buren

Kortrijk

Motivatie -anonimiteit van de stad doorbreken via opdeling in stadsdorpen

-stijgend aantal mensen zonder soc omkadering met zorgnood

-1/7 mensen heeft beperkte (emotionele)steun -idem oude grieken -verzwakken spontane buurthulp -groeiend aantal zelfstandig wonende

hoogbejaarden

Initiatief- nemer -buurtbewoners -Thomas More hogeschool+ VVSG+VVDC -Stad/ocmw Gent Diverse gemeenten onder impuls van prov. Ovl + samenlevingsopbouw Dekenaat+ocmw (ldc’s) Kortrijk
Uitvoering door -vrijwilligers (organisatievorm niet bekend) -diverse ldc’s

-kerngroep met organisaties en schakelfiguren uit buurt

-trekker=

professional

-ldc’s ocmw Gent > buurtzorger (professional) +vrijwilligers+ organisaties professional+stuur-groep+

vrijwilligers

-vrijwilligers/ organisaties + ldc + projectcoördinator
Aanpak -vertrekt van huiskamergesprekken om behoeften na te gaan + aanbod af te toetsen

-bonding via activiteitenclubjes organiseren

-samenwerking met professionals en verenigingsleven

-buurtanalyse

-geen uitgeschreven verloop, wel afbakening aanbod (gezelschap, emotionele steun, geen professionele hulp)

-bonding via ontmoetingsaanbod

-inclusief

-uitnodigende kaartjes voor ramen

-bezoek aan alle 65-jarigen door buurtzorger

-bonding via ontmoetingsactiviteiten

-komen tot matchen van burenhulp (geen professionele taken)door buurtzorger

-buurt afbakenen

-buurtanalyse

-aanduiden van talentscout voor buurt, die iedereen bezoekt en wensen/talenten nagaat en probeert te matchen

-bezoeken bij alle 80-plussers op hun verjaardag


-aanduiden straatconciërges

-vrijwilligers-bezoeken bij 80-jarigen

-bonding via ontmoetingsact.

Middelen -projectgebonden

-keuze voor geen structurele ondersteuning door stad/staat, liever geen controle/eisen

-financiering door ocmw Gent -projectsubsidie provincie, later ocmw Ocmw Kortrijk
Aandachtspunten -zichtbaarheid in de wijk

-communicatie

-vertrouwd worden met elkaar

-nabijheid en zichtbaarheid heel belangrijk

-positief uitdragen (niet “eenzamen helpen”, wel “samen versterken”

-klein beginnen

-blijven tijd investeren in public relations (met doelgroep, met bondgenoten)
www https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Buurthulp-zes-praktijkvoorbeelden%20%5bMOV-2218937-1.0%5d.pdf https://sociaal.net/analyse-xl/het-kleine-helpen/ http://www.ocmwgent.be/burenvoorburen.html http://www.ontknoop.be/home/ https://www.kortrijk.be/ocmw/producten/project-buren-voor-buren


Info uit draaiboek zorgnetwerken

Wat ?

  • Zorgnetwerk = aanvullend aanbod op bestaand dienstverleningsaanbod in een buurt.
  • Bijeenbrengen van netwerkpartners (alle betrokkenen) en samenwerkingspartners (eigenlijke uitvoerders, betrokkenen)

Stappen binnen het draaiboek

1: We zetten ons op de kaart!

Wij zijn wij? Waar situeren we ons en waarom starten we met een zorgnetwerk? Een oefening om jullie initiatief op de kaart te zetten, meer vorm te geven.

2: Een sociale inventaris van de gemeente.

Vooraleer in alle enthousiasme van start te gaan, is het goed en zinvol om te zien wat al bestaat in de eigen gemeente of buurt aan dienstverleningen, organisaties, werkingen die zich richten tot de doelgroep die je wil bereiken.

3: Een leemte in de dienstverlening.

Eigen aan een zorgnetwerk is dat het een aanvullend dienstenaanbod creëert en zo een leemte opvult. Wat voor signalen vang je op naar leemtes binnen de bestaande dienstverlening en welke kansen biedt dit?

4: Verkenning van de mogelijkheden.

Een leemte werd vastgesteld. Vraag is nu wie rond de tafel kan zitten? Wat zijn mogelijke actoren en wat is hun specifieke rol? Wie kan aanspreekpunt vormen en wat verwacht je van deze mensen? Wie worden samenwerkingspartners? Wie netwerkpartners?

5: Werken aan visie en structuur.

Een zorgnetwerk bouw je niet op los zand. Een netwerk met een coördinator, gebruikers, vrijwilligers, ingebed in een gemeente... het vraagt visie, het vraagt een duidelijke structuur en werkafspraken.

6: En wat mag het kosten?

Koken zonder geld blijft een moeilijke opgave. Daarom is het goed om een begroting op te stellen. Wat zijn uitgaven, wat zijn inkomsten en is hiertussen een balans te vinden?

7: Een beetje tamtam!

Een zorgnetwerk moet veel mensen bereiken. De communicatie is dus belangrijk. Hoe doe je het? Hoe bereik je de doelgroep? Hoe maak je resultaten duidelijk? Wie trek je over de streep om een steentje bij te dragen?

8: Wat met signalen?

Het zorgnetwerk vertrok vanuit een leemte (zie pt 3). Wat zijn na verloop van tijd (andere) signalen die je opvangt als zorgnetwerk? Wat met discretie? Wat zijn hieromtrent werkafspraken?

9: Soigneer je vrijwilligers!

Vrijwilligers zijn een onmisbare draaischijf van je zorgnetwerk. Een vrijwilligersbeleid is dan ook geen luxe, maar pure noodzaak. Hoe pak je dit aan?

Samenstelling zorgnetwerk

Netwerkcoördinator= professional

Stuurgroep= sleutelfiguren uit de buurt, ondersteunen de coördinator

Vrijwilligers = voeren het project uit (huisbezoeken, matchen, inventariseren vragen, tussen de straat en het bureel)

Buurtgerichte Zorg ondersteunt de kwaliteit van leven en het welzijn van iedereen in de buurt

Buurtgerichte zorg
Buurtgerichte zorg

De meeste ouderen willen liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben of minder mobiel zijn. Naarmate hun leeftijd vordert en ze meer fysieke beperkingen hebben, brengen ze meer tijd door in hun huis en in hun nabije omgeving. Ouderen zijn aan hun buurt gehecht, en zijn er ook op aangewezen om actief te blijven, sociale relaties aan te gaan en hun autonomie te behouden.

Wat is een Zorgzame Buurt?

Een Zorgzame Buurt is een buurt met extra aandacht voor ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische problemen en andere kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften. Buurtgerichte Zorg ondersteunt de kwaliteit van leven en het welzijn van iedereen in de buurt, een ambitie die enkel kan worden waargemaakt door wonen, welzijn en zorg met elkaar te verbinden. Buurtgerichte Zorg maakt het voor ouderen mogelijk om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, de beste garantie voor een kwaliteitsvolle toekomst.

In een Zorgzame Buurt

  • is de omgeving toegankelijk en veilig voor iedereen,
  • kunnen ouderen zelfstandig wonen, maar zijn er ook  woonvormen die inspelen op wijzigende noden en zorgbehoeften,
  • zijn diensten en voorzieningen voor het dagelijks leven gemakkelijk bereikbaar,
  • krijgen buren, familie en vrijwilligers ondersteuning om anderen zo goed mogelijk te helpen,
  • wordt zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden.

Buurtgerichte Zorg vraagt een bundeling van krachten op lokaal niveau, over de grenzen van organisaties, sectoren en zuilen heen. Enkel door samen te werken, kan de best mogelijke hulp en zorg geboden worden. Een zorgknooppunt zorgt voor de lokale coördinatie tussen alle betrokkenen in de buurt: algemene zorg- en dienstverleners, gespecialiseerde hulp- en zorgverstrekkers, voorzieningen, welzijnsorganisaties, lokale verenigingen, en informele zorgverleners zoals familie, buren, vrijwilligers en mantelzorgers. De erkenning en waardering van informele zorg is daarbij cruciaal.

Het Sombreromodel weerspiegelt de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg, tussen formele en informele zorg en tussen het buurtniveau en de bovenlokale niveaus.

Het Kenniscentrum WWZ (Welzijn Wonen Zorg) stimuleert de ontwikkeling van Buurtgerichte Zorg.

Op hun website staat heel wat info rond Buurtgerichte Zorg.

Zo kan je er ondermeer de visietekst terugvinden die een aantal organisaties samen ontwikkeld hebben rond dit concept: http://www.kenniscentrumwwz.be/sites/default/files/bijlagen/VisietekstBuurtgerichteZorg.pdf